Mentality of sales

Mentality of sales

11/23/2018 Wyłączono przez Meeting

SZKOLENIA ZAAWANSOWANE Z OBSZARU
MENTALITY OF SALES,
UMOŻLIWIĄ:

– zrozumienie własnych strategii myślenia, a co za tym idzie – działania,
– zrozumienie wzorców myślenia Klienta w procesie sprzedaży,
– zastosowanie wiedzy w komunikacji z Klientem,
– poprawę efektywności w pracy,
– poprawę wyników zespołu sprzedaży,
– poprawę wyników jakościowych,
– otrzymanie zestawu pytań aktywizujących Klientów,
– osiąganie synergii zespołu,
– poszerzenie wiedzy na temat wartości, którymi kierujemy się w procesie sprzedaży,
– usprawnienia w pracy działu, zespołu lub firmy,
– zwiększenie skuteczności komunikacji z Klientem wewnętrznym (pracownikiem) lub Klientem zewnętrznym,
– zrozumienie motywacji w rywalizacji,
– rozpoczęciem pracy nad doskonaleniem własnym,
oraz
– zdefiniowanie obaw i własnych niesprzyjających przekonań,
– uniknięciem rozbieżności komunikacyjnych z Klientem,
– odejściem od niewłaściwie definiowanej rywalizacji i zastąpienie jej współpracą,
– pozbycie się ukrytych obaw w procesie zamykania sprzedaży i osiągania wyników,
– oszczędność czasu związaną z definiowaniem trudności handlowców,
– oszczędność kosztów związanych z niewłaściwą komunikacją zespołu,
– oszczędność kosztów związaną z popełnianiem błędów w komunikacji z Klientem,

MENTALITY OF SALES

EFEKTYWNOŚĆ W PRACY HANDLOWCA W KONTEKŚCIE PRACY Z KLIENTEM LUB WSPÓŁPRACY W ZESPOLE
1. Pracownik dowie się więcej o strategiach mentalnych człowieka, klienta
2. Handlowiec pozna własny styl myślenia
3. Odkryje własny potencjały wynikający ze strategii myślenia
4. Pozna obszary, które mogą wymagać poprawy w procesie sprzedaży
5. Dowie się jak porozumiewać się z klientami w kontekście wykonywanych obowiązków
6. Uzyska zestaw pytań aktywizujących klienta
7. W trakcie warsztatu zespół będzie pracował nad definiowaniem algorytmu współpracy i synergii, dzielenia się wiedzą oraz otrzyma wskazówki z obszaru zwiększania własnej efektywności w pracy.

Ponadto,

8. Dowiesz się czym jest ewolucja wartości wg Graves’a.
9. Poznasz wartości, na podstawie których, PODEJMUJESZ CODZIENNE DECYZJE.
10. Poszerzysz wiedzę na temat WZORCÓW MYŚLENIA wpływających na komunikację w zespole.
11. Poznasz własny styl myślenia w roli, którą pełnisz w organizacji.
12. Dowiesz się jak poprawiać komunikację z Klientem i na co zwracać uwagę
13. Odkryjesz własny potencjały wynikający z Twojej strategii myślenia.
14. Zespół określi z pomocą trenera / konsultanta mocne strony i słabe strony wzorców myślenia.

PERSPEKTYWA LIDERA ZESPOŁU – JAKO PRZEŁOŻONY:
1. Poznasz mocne strony pracowników w kontekście wykonywanych obowiązków handlowych
2. Dowiesz się jak mogą rozwijać obszary do poprawy w kontekście współpracy lub wykonywanych obowiązków zawodowych
3. Poznasz wartości, na podstawie których, możesz skutecznie motywować pracowników
4. Dowiesz się jakie czynniki demotywujące należałoby wyeliminować
5. Otrzymasz informację zwrotną od trenera, nad czym powinien pracować Uczestnik badania
6. Konsultant wręczy Ci zestaw pytań aktywizujących do dalszej pracy indywidualnej z handlowcem
7. Przeanalizujesz na jakim etapie znajduje się zespół zarówno pod względem wartości jak i wzorców myślenia.

Przykładowy profil handlowca

Przykład wartości pracownika w dziale handlowym.

OPIS KORZYSTANIA Z NARZĘDZIA MindSonar® – PRZYKŁADY

Dzięki wykorzystywanemu badaniu wzorców myślenia testem MindSonar® pomożemy zdefiniować właściwy algorytm w ściśle określonym kontekście dotyczącym rozwiązań w Twojej firmie, zespole lub oddziale.
Narzędzie przyspiesza procesy i wykorzystywane jest m.in. w rekrutacji, konsultingu, szkoleniach, coachingu zespołowym / indywidualnym, a także budowaniu zespołów, rozwiązywaniu konfliktów w drodze do poprawy komunikacji w firmie.

Przykład zestawienia wartości Zespołu jednej z organizacji, z terenu woj. pomorskiego.

Opis korzystania z narzędzia MindSonar® w procesie konsultacji zespołu dla pomorskiej firmy handlowej:
1. Wprowadzenie – ustalenie z Zarządem kontekstu badania zespołu.
KONTEKST: Ja w kontakcie z Klientem
2. Ustalenie algorytmu i wskaźników predyspozycji wzorców myślenia i wartości.
3. Wykonanie testu przez zespół handlowy.
4. Analiza wykonanych profili na tzw. „planszach wartości i wzorców”.
5. Warsztat pracy z Zespołem.
6. Sesje 1:1 interpretacyjne dla Uczestników badania.
7. Utworzenie raportu dla Zarządu w postaci rekomendacji, przy rekrutacji oraz rozwoju pracowników.

Opis korzystania z narzędzia MindSonar® w procesie projektu komunikacji wewnętrznej w firmie z branży projektów technicznych:
1. Wprowadzenie i określenie z Zarządem kontekstu badania zespołu: JA w ZESPOLE.
2. Utworzenie dostępu zdalnego do testu dla Uczestników badania.
3. Wykonanie badania na 7 dni przed warsztatem szkoleniowo – rozwojowym.
4. Warsztat rozwojowo – szkoleniowy dla zespołu.
5. Omówienie wyników warsztatu w zespole i wzajemnych informacji zwrotnych na temat „plansz wartości i wzorców” Uczestników.
6. Techniki komunikacji oraz nowe rozwiązania w komunikacji wew.
7. Sesje interpretacyjne 1:1.
8. Zalecenia dla menedżera liniowego w aspekcie motywacji i rozwoju członków zespołu. Prezentacja całościowych wyników zespołowych.
9. Rozpoczęcie sesji indywidualnych w zakresie wsparcia mentoringu.
Opis korzystania z narzędzia MindSonar® w procesie projektu rozwoju indywidualnego dla przedstawiciela handlowego, branża medyczna:

1. Sesja „trójstronna” – ustalenie z Zarządem celów rozwojowych dla pracownika oraz kontekstu badania testem wartości i wzorców.
2. Kontrakt z pracownikiem handlowym i pierwsza sesja indywidualna.
3. Zdalne wykonanie badania MindSonar® przez handlowca.
4. Szczegółowe omówienie wyników w trakcie sesji interpretacyjnej.
5. Proces sesji i towarzyszenie w zmianie nawyków podczas rozmów z Klientem.
6. Wnioski badanego w drodze do doskonalenia kompetencji w sprzedaży.
7. Raport podsumowujący.

Opis korzystania z narzędzia MindSonar® w procesie projektu rekrutacji na stanowisko handlowca, branża FMCG:

1. Ustalenie z Zarządem celów projektu rekrutacji oraz wybór najlepszych handlowców do badania testem wartości i wzorców.
2. Analiza mierników jakościowych i ilościowych wybranych handlowców.
3. Konsultacja i ustalenie algorytmu zalecanych wzorców i wartości potencjalnych kandydatów.
4. Analiza wykonanych testów przez konsultanta.
5. Prezentacja modelu profilu handlowca w drodze do poprawy efektywności wyników sprzedaży.
6. Raport podsumowujący z przygotowanymi zaleceniami i pytaniami aktywizującymi.

Przykład zestawienia wzorców myślenia w kontekście: POPRAWA KOMUNIKACJI W ZESPOLE